Praca sezonowa w Niemczech a rozliczanie podatku – co trzeba wiedzieć?

Zdarza się, że w poszukiwaniu możliwości zarobkowania Polacy wyjeżdżają krótkotrwale za granicę. Mam tu na myśli pracę sezonową, którą polscy podatnicy bardzo często wykonują np. w sąsiadującej Republice Federalnej Niemiec. To implikuje określone konsekwencje w podatku dochodowym.

Z niniejszego wpisu dowiecie się Państwo jak ma się rozliczyć np. polski rezydent podatkowy w Niemczech.

Praca sezonowa w Niemczech – pod jaki system ubezpieczeń społecznych podlega pracownik?

Praca sezonowa w Niemczech jest tzw. pracą najemną w kontekście podlegania ubezpieczeniom społecznym. Przy czym pracownikiem najemnym jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Różna może być sytuacja pracownika w zależności od tego czy podlega on ubezpieczeniom czy też nie w innym kraju.  Generalnie, zgodnie z prawem unijnym, osoba wykonująca pracę najemną w Niemczech podlega tam ubezpieczeniu jako państwie, w którym praca jest wykonywana. Ale nie będzie tak zawsze, o czym od razu uprzedzam. Inna będzie sytuacja pracownika pracującego w kilku państwach. Inna będzie też sytuacja pracownika delegowanego do wykonywania pracy, może to być praca sezonowa w Niemczech właśnie. Jeżeli bowiem pracownik jest delegowany do innego kraju członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność nadal podlega ustawodawstwu swojego państwa. Będzie tak wówczas jeżeli czas trwania tej pracy nie przekracza 24 miesięcy oraz pracownik ten nie jest wysyłany w celu zastąpienia innej delegowanej osoby. Praca sezonowa w Niemczech wykonywana przez polskiego obywatela może zatem skutkować zarówno podleganiem pod system ubezpieczeń niemiecki, jak i polski. Będzie to zależało bowiem też od okoliczności danego przypadku.

Polski rezydent podatkowy w Niemczech

Rezydencja podatkowa w Polsce to obowiązek rozliczenia się ze wszystkich dochodów, jakie się osiąga, w Polsce. Ma to zasadniczo miejsce niezależnie od tego czy polski rezydent podatkowy osiągnie je w Niemczech czy w Polsce.

W przypadku pracy polskiego rezydenta podatkowego w Niemczech należy sięgnąć do zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z tym krajem. Nie ma w jej postanowieniach różnicy pomiędzy opodatkowaniem pracy sezonowej, a opodatkowaniem pracy trwającej dłużej, jeżeli ta wykonywana jest na rzecz podmiotu niemieckiego. Co do zasady zatem praca ta jest opodatkowana w Polsce, gdzie polski rezydent podatkowy rozlicza wszystkie swoje dochody, jak i może być opodatkowana w Niemczech jako miejscu jej wykonywania. Jeżeli tak się stanie, należy zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania. Polski rezydent podatkowy w Niemczech pracujący ma w tym zakresie więcej szczęścia niż pracownicy wykonujący pracę w innych krajach. Dochody uzyskane w Niemczech, będą w Polsce zwolnione od opodatkowania. Polski fiskus weźmie je jednak pod uwagę ustalając stawkę podatku PIT jaką będę opodatkowane wszystkie dochody podatnika osiągnięte w roku podatkowym.

Rezydencja podatkowa w Niemczech

Zdecydowanie prostsza będzie sytuacja Polaka posiadającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech. Wówczas nie należy w ogóle rozpatrywać kwestii podwójnego opodatkowania. Rezydencja podatkowa w Niemczech i praca sezonowa tam wykonywana będę skutkować zapłatą podatku tylko w Niemcach. Nie występuje wówczas problem,
o którym była mowa wyżej. W takiej sytuacji praca sezonowa w Niemczech będzie tam opodatkowana, na zasadach obowiązujących w tym państwie więc nie należy przenosić rozwiązań polskich.

Praca sezonowa w Niemczech a warunki pracy

Wykonywanie pracy sezonowej w Niemczech skutkuje tym, że pracownik podlega pod niemieckie przepisy. Posiada zatem prawa i obowiązki przewidziane w niemieckim prawie pracy. Obowiązują go także wszystkie warunki pracy, tzw. BHP przewidziane przez system prawa niemieckiego.

Praca sezonowa w Niemczech – ustalanie dochodów dla celów podatkowych
Zdarza się, że jestem pytana w jaki sposób pracownik sezonowy ma ustalić dochód, który otrzymywał w zagranicznej walucie. Należy zatem wiedzieć, że wynagrodzenia należy przeliczyć na polskie złote. Przeliczenie to odbywa się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Chodzi o dzień wpływu na konto. Praca sezonowa w Niemczech pozwala polskiemu rezydentowi na odliczenia od przychodu. Mam tu na myśli kwotę odpowiadającą 30 % diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą. Przypomnę, że na ten moment w przypadku Niemiec jest to suma 49 Euro. Dyrektor KIS w interpretacjach podatkowych wyraził też pogląd, że pracownik ma prawo odliczyć koszty uzyskania przychodów wynikające z art. 22 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie podatkowe z tytułu pracy sezonowej w Niemczech będzie zależne od miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Na szczęście dla pracowników wykonujących tam pracę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwoli na korzystniejsze rozliczenie niż ma to miejsce w przypadku metody zaliczenia proporcjonalnego.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii. Szczegóły (koszt, zakres i termin realizacji usługi) można ustalić telefonicznie pod nr.: 694 433 846 w godzinach 07.00-20.00 lub za pośrednictwem e-mail: katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl