Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze jednostronnego oświadczenia woli
Odsetki z tytułu najmu w obrocie profesjonalnym
Podział nieruchomości quoad usum w ujęciu podatkowym
Opodatkowanie najmu
Powierzenie wykonania prac obciążających dewelopera innemu podmiotowi
Sytuacja prawna stron stosunku najmu w czasie trwającej pandemii
Zmiana sposobu zarządu we wspólnocie mieszkaniowej – uwagi na temat zaprotokołowania uchwały przez notariusza
Decyzje-organow-budowlanych-podejmowane-w-związku-ze-złym-stanem-technicznym-budynków
Zmiany podmiotowe po stronie uprawnionych i zobowiązanych do rozliczenia dokonanych nakładów
Roszczenie posiadacza o przeniesienie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
Obowiązek dostarczenia lokali zamiennych w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, rozbiórki bądź remontu budynku.
 
Zasiedzenie udziału we współwłasności przez innego współwłaściciela
 
Prawo do zwrotu nieruchomości zbytych przez właścicieli w drodze rokowań przedwywłaszczeniowych
 
Przedawnienie roszczenia o zwrot kaucji
 
Najem lokali użytkowych – wzory umów, dokumentów i pism procesowych
 
Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu po osobie zamieszkałej za granicą.
 
Zwrot wywłaszczonego posiadania nieruchomości – rozważania w zakresie jego dopuszczalności
 
Najem powierzchni i lokali użytkowych – przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu
 
Pozostawienie przez byłego najemcę rzeczy w przedmiocie najmu
 
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości przeznaczonej na realizacje celu publicznego
 
Zabezpieczenie roszczenia uczestnika w ramach postępowania o ustanowienie drogi koniecznej.
 
Dochodzenie wierzytelności przez wierzyciela hipotecznego
 
Błędy w aktach notarialnych – przegląd możliwości ich późniejszego sprostowania
 
Hipoteka przymusowa – wybrane zagadnienia
 
Skutki prawne sprzedaży przedmiotu najmu w drodze egzekucji komorniczej
 
Charakterystyka kontraktów pre-let
 
Właściwość sądów w sprawach ze stosunków najmu
 
Czynsz najmu – wybrane zagadnienia praktyczne
 
Eksmisja na nowych zasadach
 
Przedawnienie roszczeń ze stosunku najmu
 
Obowiązki najemcy w zakresie zwrotu lokalu po zakończeniu stosunku najmu
 
Egzekucyjna sprzedaż nieruchomości stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 
Uproszczona egzekucja z nieruchomości
 
Wybrane sposoby obrony najemców przed nadużyciami ze strony wynajmujących
 
Przegląd wybranych sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych wynajmujących
 
Podnajem i poddzierżawa– wybrane aspekty prawne
 
Zmiana stron umowy najmu i dzierżawy w czasie obowiązywania umowy, cz. II
 
Zmiana stron umowy najmu i dzierżawy w czasie obowiązywania umowy, cz. I
 
Wstrzymania przez wynajmujących dostaw mediów jako sankcja za brak czynszu
 
Nakłady dokonane przez najemcę na przedmiot najmu – wybrane aspekty prawne
 
Rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony, cz. II
 
Rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony, cz. I
 
Zastaw ustawowy na rzeczach wniesionych przez najemców do lokali komercyjnych – wybrane zagadnienia.