Zasiłek chorobowy – zmiany w 2022 roku

zasiłek chorobowy 2022Zasiłek chorobowy może być pobierany zarówno w trakcie trwania ubezpieczenia, jak i po jego ustaniu. Od początku 2022 roku nastąpiło kilka bardzo ważnych zmian w zakresie okresu zasiłkowego, wysokości zasiłku czy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w kontekście prawa do zasiłku, o których będzie mowa niżej.

 

Zasiłek chorobowy

Rozpocznę od ogólnych informacji dotyczących wymienionego świadczenia. Otóż, zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku choroby. Nie jest to jednak jedyne świadczenie tego rodzaju bo choremu pracownikowi przysługuje również wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, które wynika z przepisów kodeksu pracy. Dokładniej rzecz ujmując, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (wynagrodzenie chorobowe), za pierwsze 33 lub 14 dni choroby w roku kalendarzowym. W tym zakresie w 2022 roku nie nastąpiły żadne zmiany.

 

Zasiłek chorobowy 2022

Dotychczas często obserwowanym zjawiskiem było to, że pracownicy uzyskiwali zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, bądź jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, ale już w okresie wypowiedzenia. Dlatego też zmiana w przepisach zasiłkowych od 2022 objęła skrócenie okresu za jaki przysługuje zasiłek chorobowy, czy też mówiąc potocznie chorobowe po ustaniu zatrudnienia. Okres zasiłkowy obecnie to, co do zasady, 91 dni. Co bardzo ważne, chodzi tu o zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, a zatem do okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia. Poza tym aktualne są informacje zawarte tutaj.

Zasiłek choroby przysługuje po okresie wyczekiwania, który wynosi 30 dni przy ubezpieczeniu obowiązkowym i 90 – dni przy ubezpieczeniu dobrowolnym.

Przepisy prawa posługują się pojęciem okres zasiłkowy. Wyjaśnić należy, że jest to  okres trwania niezdolności do pracy, w którym przysługuje zasiłek chorobowy.  Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa. W 2022 roku nastąpiły bardzo ważne zmiany w zakresie zaliczania do okresu, za który przysługuje zasiłek chorobowy okresu poprzednich niezdolności do pracy. Mianowicie, od 2022 roku wlicza się do okresu zasiłkowego okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży. Jest to dość istotna zmiana, albowiem przed 2022 rokiem okres, za który przysługiwał zasiłek chorobowy był liczony na nowy, gdy:

  • w niezdolności do pracy wystąpi chociażby jednodniowa przerwa, a niezdolność do pracy przed przerwą i po przerwie spowodowana jest inną chorobą,
  • pomiędzy okresami niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą przerwa przekracza 60 dni.

W tej chwili zatem zasiłek chorobowy nie ma związku z tym czy niezdolność do pracy spowodowaną jest tą samą czy inną chorobą.

Dodatkowo od 2022 r. podstawę wymiaru zasiłku trzeba będzie obliczyć od nowa, jeżeli przerwa w zasiłkach przekroczy jeden miesiąc kalendarzowy.

Poza tym, zmienił się zasiłek chorobowy, a w zasadzie prawo do niego osób, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu. Dotychczas wystarczyło zapłacić składkę zaniżoną lub jej nie zapłacić, a zasiłek chorobowy nie przysługiwał. W wyniku nowelizacji, od 2022 r., ubezpieczenie chorobowe już nie ustaje.

 

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, płatne ze środków zakładu pracy za pierwsze 33 (ewentualnie 14) dni choroby w roku kalendarzowym, jest składnikiem wynagrodzenia zwolnionym ze składek na ubezpieczenia społeczne. Nalicza się od niego jednakże składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Co do zasady podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Wynosi ono 100 % jeżeli niezdolność do pracy powstała na skutek:

  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby przypadającej w czasie ciąży,
  • niezdolności do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W pozostałych zaś przypadkach 80 %.

Warto wiedzieć, że jeżeli np. choroba pracownika ma miejsce na przełomie roku to upływ czasu nie powoduje zamiany wynagrodzenia na zasiłek chorobowy. Z kolei jeżeli pracownikowi jest już wypłacany zasiłek chorobowy to przełom roku nie oznacza zamiany na wynagrodzenie chorobowe. Nadal wypłacany będzie zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy od 2022 roku wynosi albo 80 albo 100 %, nie ma już 70 % zasiłku za czas pozostawania w szpitalu jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Trzeba zatem pamiętać, że wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy to dwa różne świadczenia.

 

Powyżej w sposób bardzo wskazałam na zmiany jakie dotknęły zasiłek chorobowy w 2022 roku, po to tylko aby ich istnienie zasygnalizować.

 

 

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii. Szczegóły (koszt, zakres i termin realizacji usługi) można ustalić telefonicznie pod nr.: 694 433 846 w godzinach 07.00-20.00 lub za pośrednictwem e-mail: katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl