1. Strona główna
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Obsługa prawna firm
 6. /
 7. Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

W ramach kancelarii pomagam tak osobom chcącym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkich kwestiach związanych z rejestracją podmiotów gospodarczych, jak i tym, którzy tą działalność prowadzą m.in. w zakresie zmian umów spółek i późniejszej ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w bieżącej obsłudze prawnej tych podmiotów. Tym, którzy działalność chcą zakończyć pomagam w likwidacji spółek.  Niejednokrotnie konieczna dla tej grupy podmiotów staje się pomoc prawna przy konfliktach pomiędzy wspólnikami, którą również zapewniam. Ponadto, nie obce są mi również zagadnienia związane z postępowaniem upadłościowym
i restrukturyzacyjnym.

Obsługa w zakresie prawa gospodarczego i handlowego

Wśród oferowanych przeze mnie usług z tej kategorii mogę wymienić na przykład:

 • zakładanie spółek,
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej, w tym rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie wniosków i zastępowanie podmiotów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • pomoc w uzyskaniu koncesji i zezwoleń,
 • likwidacja spółek prawa handlowego,
 • opracowywanie projektów umów m.in. najmu, dzierżawy, deweloperskiej, zlecenia, o dzieło, umów przedwstępnych, umów o zarządzenie, umów o roboty budowlane, umów dostawy, umów sprzedaży i innych umów nazwanych i nienazywanych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy takich jak zapłaty za wykonane usługi, dochodzenie kar umownych  i odszkodowań,
 • doradztwo bieżące związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • wsparcie klientów w procesie negocjacji umów,
 • przygotowywanie projektów uchwał organów i wspólników spółek osobowych,
 • obsługa organów spółek (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu i rad nadzorczych),
 • doradztwo w sprawie powoływania i odwoływania członków zarządu spółek,
 • windykacja należności,
 • pomoc w restrukturyzacji zadłużenia,
 • zastępstwo procesowe przez sądami i organami administracyjnymi, w tym sądami polubownymi,
 • reprezentowanie powodów i pozwanych w powództwach o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oferuję również pomoc i obsługę prawną firm w zakresie innych gałęzi prawa. Zapraszam do kontaktu.

Umów się na konsultacje

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO