Prawo cywilne jest gałęzią prawa, z którą mamy bardzo często do czynienia w życiu codziennym. Obejmuje ono szereg zagadnień począwszy od stosunków rzeczowych (takich jak własność, służebności, hipoteka czy użytkowanie), różnorakich umów zawieranych przez konsumentów, przedsiębiorców i obie te grupy podmiotów pomiędzy sobą, czyny niedozwolone, których popełnienie skutkuje szeregiem roszczeń aż po kwestie związane z dziedziczeniem.  Rozległość stosunków prawnych powoduje, że nie sposób precyzyjnie wymienić całego zakresu spraw cywilnych jakimi zajmuję się w ramach prowadzonej kancelarii, statystycznie najczęściej sprawy te obejmują:

 • dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych z OC i AC,
 • dochodzenie zadośćuczynienia z tytułu wypadków i chorób zawodowych,
 • reprezentacja poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • windykacja należności na etapie przedsądowym oraz na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz reprezentacja dłużników w tych postępowaniach,
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach ze skargi paulińskiej,
 • reprezentacja w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu,
 • reprezentacja w sprawie o ustanowienie służebności, stwierdzenie ich wygaśnięcia, zmiany sposobu ich wykonywania,
 • prowadzenie spraw spadkowych, w tym m.in. w zakresie ważności testamentów, dochodzenia zachowku, działu spadku, wydziedziczenia,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn,
 • dochodzenie roszczeń pasażerów z tytułu opóźnionych lotów,
 • reprezentacja w postępowania o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • reprezentacja w procesach o naruszenie posiadania i postępowaniach eksmisyjnych,
 • negocjowanie i konstruowanie umów cywilnoprawnych,
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • pomoc w sprawach oddłużania,
 • zastępstwo procesowe powodów i pozwanych w postępowaniach sądowych.