Rodo

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Siwiec z siedzibą w Kielcach przy ul. Zgoda 2/12.

Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl oraz telefonicznie pod numerem 694 433 846.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich: korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy, realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (jak np. wystawienie faktury), w celu określania jakości obsługi, wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych powyżej tj.

– w przypadku zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. maksymalnie przez okres 10 lat).

– jeżeli do zawarcia umowy nie dojedzie – maksymalnie do 3 miesięcy po odmowie zawarcia umowy,

– w przypadku przetwarzania danych do wewnętrznych celów administracyjnych i  do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany wyżej.

W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach poza wyjątkiem kiedy możliwe będzie wykazanie, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu, niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) oraz informacji o naruszeniu ochrony danych.

Do danych osobowych mogą mieć też dostęp moi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. inni radcowie prawni, adwokaci, aplikanci.

W razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

Umów się na konsultacje

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO