Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kancelaria Radcy Prawnego – Katarzyna Siwiec

SPIS TREŚCI:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
§2 DEFINICJE
§3 WYMAGANIA TECHNICZNE
§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§5 DOSTAWY PRODUKTÓW –  USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§6 REKLAMACJE
§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
§8 DANE OSOBOWE  
§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1.         Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest Katarzyna Siwiec prowadząca Kancelarię Rady Prawnego zarejestrowaną pod adresem Kielce, ul. Zgoda 2/12.

2.         Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę w postaci sprzedaży dokumentów, e-booków, audiobooków i innych Materiałów prawnych bądź podatkowych, warunki zawierania Umów Sprzedaży, zasady ochrony danych osobowych Klientów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 • W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:  tel. +48 694 433 846, email:  katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl.
 • Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 • Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dowolny sposób.
 • Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto uwzględniają podatek VAT.
 • Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Korzystanie przez Klienta z materiałów zakupionych w Sklepie internetowym nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw do utworów, w szczególności nie ma prawa do korzystania z zakupionych produktów w celach komercyjnych.
 • Zamieszczone w sklepie materiały są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§ 2 DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Katarzyna Siwiec prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego zarejestrowaną pod adresem Kielce, ul. Zgoda 2/12.
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w sklepie i dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 7. Sklep Internetowy/ Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.prawny.org.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 9. Produkt/Materiał lub Produkt elektroniczny –materiały zakupione lub dostępne w Sklepie.
 10. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Operator płatności – ………………………
 13. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. E-book – książka w wersji elektronicznej, której treść zapisana w formie elektronicznej przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym.
 15. Audiobook mp3 – nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym).
 16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.


§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Usługi wymagane są  dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej, a także programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie oraz odczytywanie plików.
 2. Pliki załączane przez Klienta mogą mieć format PDF lub doc.


§ 4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient zawiera umowę Sprzedaży danego Materiału/Produktu poprzez jego wybór na stronie Sklepu internatowego i dalsze postępowanie, zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Wcześniej musi zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin sklepu”.
 2. Aktualne ceny produktów podane są na stronie Sklepu.
 3. Właściciel Sklepu zapewnia dostęp do materiałów przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury
  i oprogramowania.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu następujących danych: imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy, dokładnego  adresu, numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. Wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, potwierdza, że czyni to ze świadomością konieczności zapłaty ceny. Następnie Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności.
 7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia (chwila zawarcia Umowy Sprzedaży).
 8. Klient dokonując zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy.


§ 5 DOSTAWY PRODUKTÓW – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W przypadku Produktów elektronicznych wysyłka Produktu do pobrania następuje  niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu Płatności.
 2. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, jako że Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany produkt.
 4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 6. Utworzenie indywidualnego Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 9. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Sprzedawca informuje jednakże, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.


§ 6 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie Reklamacji następuje poprzez przesłanie jej pisemnie na adres Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Siwiec, e-mail podany w niniejszym regulaminie bądź telefonicznie w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 20.00.
  1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz wskazania żądania związanego z reklamacją.
  1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
  1. Odpowiedź na reklamację (rozpatrzenie reklamacji) następuje poprzez przesłanie go na adres elektroniczny Klienta.
  1. Reklamacja związana z brakiem możliwości pobrania pliku, gdy zapłata nastąpiła za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Klienta, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności. Brak tych elementów uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.
  1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wszelkie informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się
   w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.prawny.org.pl
  1. Ponadto dane osobowe związane z dokonaniem zapłaty za zakupione produkty pobierane są przez operatora płatności elektronicznych, który w tym przypadku na mocy swojego regulaminu może pobierać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celu prawidłowego wykonania swojej usługi związanej z dokonaniem płatności, co dotyczy także operatorów telefonii mobilnej.
  1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych
   z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w elu zapewnienia prawidłowego wykonania Usługi.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi i osobie fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak Klientowi, jeżeli spełnienie świadczenia (dostawa produktu cyfrowego), nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 należy poinformować Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.prawny.org.pl.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, od otrzymania skutecznego oświadczenia zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.


§ 8 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Katarzyna Siwiec prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Siwiec w Kielcach przy ul Zgoda 2/12. Dane kontaktowe podane zostały we wcześniejszych postanowieniach Regulaminu.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie są  przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach:
 4. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 5. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń,
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów,
 9. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 11. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi (do czasu upływu okresu przedawnienia).
 12. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, czy systemu płatności, podmiotom zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 13. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Klientowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach poza wyjątkiem kiedy możliwe będzie wykazanie, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klient, którego dane są przetwarzane ma prawo do: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.
 16. W razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 17. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.


§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZKONSUMENTA

 1. Klient ma możliwość ma skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu
  i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: Instytucje (uokik.gov.pl)
 2. Klienci mogą korzystać także z pomocy powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem lub klientem w rozumieniu art. 221 lub art. 3855 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych
  w szczególności względami technicznymi, prawnymi czy organizacyjnymi po stronie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Klienci mogą̨ uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………….r.

Umów się na konsultacje

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO