Bezpieczny kredyt 2% – zasady programu rządowego

Program rządowy Bezpieczny kredyt 2% ma ułatwić zakup pierwszego mieszkania lub budowy pierwszego domu. Poznaj zasady programu Bezpieczny kredyt 2%.

Bezpieczny kredyt 2 procent– zasady programu rządowego dla kupujących pierwsze mieszkanie

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Ustawa ta reguluje zasady i warunki udzielenia, a także spłaty kredytu rodzinnego i bezpiecznego kredytu 2 %. Ten drugi przybliżę Państwu w poniższym wpisie.

 

Bezpieczny kredyt 2 % – czym jest program rządowy?

Art. 2 ust 1 a wspomnianej wyżej ustawy zawiera definicję legalną bezpiecznego kredytu 2 procent. Przez kredyt ten należy rozumieć taki, który jest zabezpieczony hipoteką, w tym kredyt, którego umowa przewiduje zabezpieczenie hipoteką po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego lub wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego, do którego rat przysługuje albo przysługiwała dopłata.

Założeniem tej instytucji jest ułatwienie młodym ludziom nabycia własnego lokum. Rata kredytu ma być bowiem mniejsza niż czynszu najmu lokalu.

Kredyt ten charakteryzować będzie to, że przez pierwszą dekadę kredytobiorca będzie ponosił koszt oprocentowania w wysokości właśnie 2 %. Niezależnie od oprocentowania, na kredytobiorcy spoczywał będzie jeszcze ciężar pokrycia marży i prowizji bankowej. Co istotne, kredyt ten może zostać udzielony bez wkładu własnego albo z wkładem własnym kredytobiorcy ale wkład ten nie może być wyższy niż 200 000 zł.

Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą stosowane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Z informacji rządowych wynika, że na dzień wejścia w życie ustawy kredyt 2 procent będzie mieć w ofercie 5 banków, a wkrótce mają dołączyć do nich następne.

 

Kredyt 2 procent warunki:

W myśl art. 3 ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% omawiany kredyt może zostać udzielony przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • kredytobiorca nie może mieć ukończonych 45 lat w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie,
 • nie może on posiadać w dniu udzielenia kredytu oraz przed tym dniem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • osoba prowadząca z kredytobiorcą gospodarstwo domowe również nie może posiadać takiego prawa,
 • ani kredytobiorcy ani osobie prowadzącej z nim gospodarstwo domowe nie może przysługiwać ani w dniu udzielenia kredytu ani wcześniej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 • kredytobiorca nie zawarł w ostatnich 3 latach umowy o kredyt hipoteczny.

Co ważne, ustawodawca za osobę pozostającą z kredytobiorcą  w tym samym gospodarstwie domowym uważa małżonka oraz drugiego rodzica małżonka konkubenta.

 

Czy zawsze posiadanie lokalu albo domu wyłączy możliwość zaciągnięcia kredytu 2 %?

Nie, ustawa przewiduje kilka przypadków, w których osoba będąca właścicielem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego będzie mogła pomimo tego zaciągnąć kredyt 2 procent. Mianowicie wówczas gdy:

 1. kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe nabyli w drodze dziedziczenia lub darowizny prawo własności jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, ale je zbyli przed ukończeniem 18 lat,
 2. kredytobiorca i osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe łącznie posiadają albo posiadali:
 • odziedziczone prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50%, jeżeli nie zamieszkują w tym lokalu albo domu od co najmniej 12 miesięcy albo
 • prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego , który jest jednak wyłączony z użytkowania na mocy decyzji organu nadzoru budowlanego w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub wydanej co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

Analogiczne warunki ustawa wprowadza w odniesieniu do spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego.

 

Do jakiej kwoty może być udzielony kredyt hipoteczny 2 procent?

Jak wspomniałam na wstępie, kredyt 2 % jest kredytem hipotecznym. Ustawodawca limituje zarówno wysokość tego kredytu, jaki i okres stałego oprocentowania. Wiedzieć należy, że wysokość kredytu nie może być wyższa niż:

 • 500 000 zł albo
 • 600 000 zł, w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Bezpieczny kredyt 2 % obejmie zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. 2 % oprocentowanie obejmować będzie 10 letni okres. Przez taki okres budżet Państwa będzie dopłacał do kredytu.

Ustawa przewiduje wygaśniecie dopłat i ich zwrot wraz z odsetkami. Przykładowo zwrot dopłat będzie wymagany wówczas gdy kredytobiorca zbędzie prawo własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabytego albo wybudowanego z wykorzystaniem kredytu 2%. Nie będzie to dotyczyło zbycia drugiemu kredytobiorcy i przeniesienia lokalu na mocy zawartej intercyzy. Tutaj opisałam Państwu podatek od sprzedaży nieruchomości.

 

Reasumując, bezpieczny kredyt to program adresowany do ludzi w miarę młodych, nie dysponujących co do zasady żadną nieruchomością. Jaki będzie zakres udzielania kredytów 2 % pokażą najbliższe miesiące, ale już notowane jest pewne ożywienie na rynku nieruchomości.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii. Szczegóły (koszt, zakres i termin realizacji usługi) można ustalić telefonicznie pod nr.: 694 433 846 w godzinach 07.00-20.00 lub za pośrednictwem e-mail: katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w podzakładce RODO

  Przeczytaj także

  06.07.2019.

  Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym przewidują możliwość nakładania kar pieniężnych o charakterze administracyjnym. Kary te nakładane są za różnorakie naruszenia obowiązków lub warunków wykonywania transportu na kierującego pojazdem, osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub osobę zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie, względnie każdą inną osobę wykonującą…

  20.09.2018.

  Emerytury górnicze są szczególnym rodzajem świadczeń emerytalnych, które przysługują osobom spełniającym określone przepisami kryteria ich przyznawania. Są to świadczenia korzystniejsze w relacji do zwykłych emerytur jeżeli chodzi np. o wiek uprawnionego ale ubiegać się o nie mogą z kolei tylko te osoby, które spełniają ściśle określone warunki tj. wykonywały pracę górniczą (co do zasady pod ziemią) lub…