Prawo ubezpieczeń społecznych gwarantuje szereg świadczeń na wypadek określonego zdarzenia w życiu ubezpieczonego takich jak wypadek przy pracy, choroba zawodowa, kalectwo, choroba, ciąża, śmierć czy po prostu osiągnięcie wieku emerytalnego. Zakres świadczeń z tego tytułu jest mogą przysługiwać ubezpieczonemu jest bardzo szeroki, od rent, emerytur i zasiłków po rekompensaty.

Wiele osób spotyka się z różnorakimi problemami w chwili gdy zwraca się o wypłatę świadczeń do ZUS, począwszy od kwestionowania istnienia samego stosunku pracy, a dalej należnych świadczeń (najczęściej dotyczy to kobiet w ciąży oraz osób, które np. ulegają wypadkom przy pracy na początku swojego zatrudnienia) po wartość ustalonego przez pracodawcę i pracownika wynagrodzenia za pracę. Organ ten kwestionuje równie często fakt świadczenia pracy w warunkach szczególnych czy też niezdolność do pracy.
Tym samym moje usługi z tego zakresu obejmują m.in.:

  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych m.in. w zakresie emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odmowy przyznania prawa do renty i zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym,
  • reprezentacja w sprawach rekompensat z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • sporządzanie odwołań od decyzji lekarzy orzeczników,
  • pomoc w postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.