Prawo administracyjne – prawnik, radca prawny dla osób fizycznych

Prawo administracyjne to bardzo szeroka gałąź prawa. Niemal wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z organem państwowym czy samorządowym zastosowanie mają normy prawa administracyjnego. Wiele przepisów administracyjnych z punktu widzenia zwykłego obywatela znajduje się poza zakresem jego zainteresowania jak chociażby te z nich, które regulują sposoby powołania określonych organów administracji rządowej i samorządowej. Tym niemniej wiele z tych przepisów normuje stosunki pomiędzy organami administracji a obywatelem i w tym zakresie rola prawnika może okazać nie nieoceniona.

Przykładami spraw administracyjnych, którymi w ramach swojej praktyki się zajmuję są:

  • reprezentowanie pasażerów w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
  • reprezentowanie abonentów w sprawach związanych z nieuiszczonymi opłatami abonamentowymi,
  • reprezentacja w innych postępowaniach administracyjnych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym,
  • sporządzanie skarg oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
  • sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • reprezentowanie w sprawach wywłaszczeniowych,
  • reprezentowanie przed organami skarbowymi w toczących się postępowaniach,
  • pomoc w zakresie postępowań związanych z użytkowaniem wieczystym.