Przedsiębiorcy niezależnie od branży w jakiej prowadzą działalność gospodarczą bardzo często układają swoje relacje biznesowe w oparciu o normy prawa cywilnego. Podmioty trudniące się zawodowo sprzedażą muszą radzić sobie niejednokrotnie z roszczeniami nabywców towarów z tytułu rękojmi, a czasem gwarancji.
Niezależnie od formy prowadzonej działalności i jej profilu przedsiębiorcy zawierają szereg umów nazwanych (np. umowy o roboty budowlane, o dzieło, najmu i dzierżawy, zlecenia, pożyczki, dostawy) i nienazywanych (umowy o współpracy, realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych itd.). W bieżącej działalności gospodarczej rodzą się problemy z zabezpieczeniem należności, odzyskiwaniem długów, postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, obroną przed naliczonymi karami umownymi, dochodzeniem należnych odszkodowań od ubezpieczycieli i wiele innych. W zakres moich usług z dziedziny prawa cywilnego wchodzą przykładowo:

  • dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych z OC i AC,
  • windykacja należności na etapie przedsądowym oraz na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach ze skargi paulińskiej,
  • reprezentacja w postępowaniach o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • reprezentacja w procesach o naruszenie posiadania i postępowaniach eksmisyjnych,
  • negocjowanie i konstruowanie umów cywilnoprawnych,
  • pomoc prawna w sprawach oddłużania,
  • zastępstwo procesowe powodów i pozwanych w postępowaniach sądowych.