• sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych m.in. w zakresie emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odmowy przyznania prawa do renty i zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym,
  • reprezentacja w sprawach rekompensat z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • sporządzanie odwołań od decyzji lekarzy orzeczników,
  • pomoc w postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.