• doradztwo i negocjacje dotyczące nabycia oraz zbycia nieruchomości komercyjnych i niekomercyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości takich jak zasiedzenie i zniesienie współwłasności, dział spadku,
 • reprezentacja w sprawach posesoryjnych,
 • przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, negocjowanie zadłużeń wynikających z tych umów,
 • reprezentacja w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie w przypadku gdy nieruchomość wywłaszczona została użyta na inny cel niż cel wywłaszczenia,
 • sporządzanie i analiza umów deweloperskich,
 • pomoc i doradztwo w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych,
 • reprezentacja współwłaścicieli w sporach związanych ze współwłasnością,
 • reprezentacja w sprawach eksmisyjnych,
 • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w procesie nabywania i zbywania nieruchomości,
 • reprezentacja w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.