Obowiązek dostarczenia lokali zamiennych w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, rozbiórki bądź remontu budynku.
  Zasiedzenie udziału we współwłasności przez innego współwłaściciela
 Prawo do zwrotu nieruchomości zbytych przez właścicieli w drodze rokowań przedwywłaszczeniowych
 Przedawnienie roszczenia o zwrot kaucji
 Najem lokali użytkowych – wzory umów, dokumentów i pism procesowych
 Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu po osobie zamieszkałej za granicą.
  Zwrot wywłaszczonego posiadania nieruchomości – rozważania w zakresie jego dopuszczalności
 Najem powierzchni i lokali użytkowych – przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu
  Pozostawienie przez byłego najemcę rzeczy w przedmiocie najmu
  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości przeznaczonej na realizacje celu publicznego
  Zabezpieczenie roszczenia uczestnika w ramach postępowania o ustanowienie drogi koniecznej.
  Dochodzenie wierzytelności przez wierzyciela hipotecznego
  Błędy w aktach notarialnych – przegląd możliwości ich późniejszego sprostowania
  Hipoteka przymusowa – wybrane zagadnienia
  Skutki prawne sprzedaży przedmiotu najmu w drodze egzekucji komorniczej
  Charakterystyka kontraktów pre-let
  Właściwość sądów w sprawach ze stosunków najmu
  Czynsz najmu – wybrane zagadnienia praktyczne
  Eksmisja na nowych zasadach
  Przedawnienie roszczeń ze stosunku najmu
  Obowiązki najemcy w zakresie zwrotu lokalu po zakończeniu stosunku najmu
  Egzekucyjna sprzedaż nieruchomości stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa
  Uproszczona egzekucja z nieruchomości
  Wybrane sposoby obrony najemców przed nadużyciami ze strony wynajmujących
  Przegląd wybranych sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych wynajmujących
  Podnajem i poddzierżawa– wybrane aspekty prawne
  Zmiana stron umowy najmu i dzierżawy w czasie obowiązywania umowy, cz. II
  Zmiana stron umowy najmu i dzierżawy w czasie obowiązywania umowy, cz. I
  Wstrzymania przez wynajmujących dostaw mediów jako sankcja za brak czynszu
  Nakłady dokonane przez najemcę na przedmiot najmu – wybrane aspekty prawne
  Rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony, cz. II
  Rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony, cz. I
  Zastaw ustawowy na rzeczach wniesionych przez najemców do lokali komercyjnych – wybrane zagadnienia.