• opracowywanie projektów umów m.in. najmu, dzierżawy, deweloperskiej, zlecenia, o dzieło, umów przedwstępnych, umów o zarządzenie,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • doradztwo bieżące związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • wsparcie klientów w procesie negocjacji umów,
  • przygotowywanie wniosków i zastępowanie podmiotów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • przygotowywanie projektów uchwał organów i wspólników spółek,
  • obsługa organów spółek (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu, rad nadzorczych),
  • zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
  • windykacja należności,
  • pomoc w restrukturyzacji zadłużenia.