• reprezentacja w postępowaniach administracyjnych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
  • sporządzanie skarg oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
  • sporządzanie skarg na bezczynność organów,
  • sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.