• doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
  • reprezentacja w sprawach o umorzenie składek, rozłożenie na raty i odroczenie płatności,
  • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • sporządzanie pisemnych zastrzeżeń do protokołów kontroli prowadzonych przez pracowników ZUS,
  • dochodzenie świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym,
  • pomoc w razie opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie.