• reprezentacja w sprawach o nałożenie kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym,
  • reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych,
  • pomoc w uzyskaniu koncesji i zezwoleń,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym,
  • sporządzanie skarg oraz reprezentacja w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
  • sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • reprezentowanie w sprawach wywłaszczeniowych,
  • reprezentowanie przed organami skarbowymi w toczących się postępowaniach,
  • pomoc w zakresie postępowań związanych z użytkowaniem wieczystym.